ในภาคการศึกษาแรกที่นิสิตเข้าศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ได้จัดทําบัตรประจําตัวนิสิตให้แก่นิสิตใหม่ทุกคน โดยบัตรประจําตัวนิสิตที่ได้รับจะมีคุณสมบัติดังนี้

 1. ใช้เป็นบัตรประจําตัวในการแสดงตน ใช้เป็นบัตรสมาชิกห้องสมุดและใช้กับหน่วยงานอื่น ๆ ภายในมหาวิทยาลัย เช่น ศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย เป็นต้น
 2. ใช้เป็นบัตรเดบิตและเป็นบัตรเอทีเอ็มของธนาคาร อนึ่ง ในการใช้บัตรเดบิตของธนาคารนั้น ธนาคารฯ ไม่คิดค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าธรรมเนียมรายปีตลอดระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตร
 3. นิสิตจะได้สิทธิประโยชน์จากการใช้บัตรประจําตัวนิสิตตามประกาศของธนาคารกสิกรไทย

การขอทำบัตรประจำตัวนิสิตใบแรก

นิสิตต้องลงทะเบียนแรกเข้าออนไลน์ (เอกสารถูกต้องครบถ้วน) ลงทะเบียนเรียน และชำระค่าเล่าเรียน จึงจะขอออกบัตรนิสิตจากแอป CUNEX ได้ และต้องมีบัญชีออมทรัพย์ของธนาคารกสิกรไทย บัตรประจำตัวนิสิตใบแรกไม่คิดค่าธรรมเนียมในการทำบัตร

1. นิสิตกดขอออกบัตรนิสิต ผ่านเมนู “บัตรประจำตัวนิสิต” ใน CUNEX Application
2. ระบุที่อยู่จัดส่งบน K PLUS หรือเลือกไปรับที่สาขา
3. รอรับบัตรประจำตัวนิสิตตามที่อยู่จัดส่งหรือที่สาขา

หมายเหตุ: หากต้องการทำบัตรประจำตัวนิสิตแบบ Non-Debit ให้ติดต่อคณะเพื่อให้คณะทำบันทึกขอบัตรนิสิตแบบ Non-Debit มาที่สำนักงานการทะเบียน

การขอทำบัตรประจำตัวนิสิตทดแทน กรณีบัตรสูญหาย ชำรุด หมดอายุ

ขอทำบัตรฯ โดยมาติดต่อที่สนท.

 1. นิสิตกรอก คำร้องขอทำบัตรประจำตัวนิสิต (จท50)
 2. ยื่นคำร้องให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ และชำระเงินค่าธรรมเนียม 100 บาท
 3. ติดต่อขอรับบัตรที่ธนาคารกสิกรไทย สาขาจามจุรีสแควร์ ตามเวลาทำการของธนาคาร พร้อมแสดงหลักฐาน ดังนี้
  – หลักฐานการรับบัตรประจำตัวนิสิต (ออกให้โดยสนท.)
  – บัตรประจำตัวประชาชน
  – สมุดบัญชีธนาคารกสิกรไทย

ขอทำบัตรฯ ผ่านเว็บไซต์ web.reg.chula.ac.th

 1. นิสิตกรอก Google Form หัวข้อ คำร้องขอทำบัตรประจำตัวนิสิต (จท50) พร้อมโอนเงินค่าธรรมเนียม 100 บาท โดยทำตามรายละเอียดที่แจ้งไว้ให้ครบถ้วน
 2. นิสิตจะได้รับไฟล์คำร้องรูปแบบ PDF ทางอีเมลของนิสิต (ตามคำแนะนำการใช้งานอีเมลจุฬาฯ)
 3. นิสิตส่งไฟล์คำร้องพร้อมหลักฐานการชำระเงิน ไปที่อีเมล saraban_reg@chula.ac.th
 4. เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลแล้ว จะจัดส่งเอกสารสำหรับการรับบัตรฯ ให้นิสิตทางอีเมล เพื่อนำไปรับบัตรที่ธนาคารกสิกรไทย สาขาจามจุรีสแควร์ ภายใน 3 วันทำการ

ขอทำบัตรฯ ผ่าน CUNEX Application

 1. นิสิตกดขอออกบัตรนิสิต ผ่านเมนู “บัตรประจำตัวนิสิต” ใน CUNEX Application
 2. ดำเนินการตามขั้นตอน “ขอทำบัตรผ่านฯ เว็บไซต์” ให้ครบทุกข้อ (1-4)

การขอทำบัตรประจำตัวนิสิต กรณีเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล

ดูหัวข้อ การเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อ ชื่อ-นามสกุล