ฝ่ายทะเบียนการศึกษา
    มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลงานตารางสอนตารางสอบ งานทะเบียนเรียน และงานระเบียนการศึกษาของสำนักงานการทะเบียนฯ

นางอรนารถ จันทร์ศุภฤกษ์
ผู้อำนวยการฝ่ายทะเบียนการศึกษา
นางอรนารถ จันทร์ศุภฤกษ์
นางปราณีต ตันมณี
หัวหน้างานตารางสอนตารางสอบ
นางปราณีต ตันมณี
นางรัตนา บุณยมาลิก
หัวหน้างานระเบียนการศึกษา
นางรัตนา บุณยมาลิก
นายเสน่ห์ มังกรวงศ์
นายเสน่ห์ มังกรวงศ์
นางสาววิชุดา ดวงภาค
นางสาววิชุดา ดวงภาค
นางวิไลรัตน์ ปิยพงศ์พัชร
นางวิไลรัตน์ ปิยพงศ์พัชร
นายเอกราช สืบนาวิน
นายเอกราช สืบนาวิน
นางสาวธัญยธรณ์ ดิลกชัยวิวัฒน์
นางสาวธัญยธรณ์ ดิลกชัยวิวัฒน์
นางน้ำทิพย์ ตั้งวรชัย
นางน้ำทิพย์ ตั้งวรชัย
นางสาวณิภา พุทธพงศ์
นางสาวณิภา พุทธพงศ์
นางสาวพชรมน บุตตะโยธี
นางสาวพชรมน บุตตะโยธี
นางสาวศศิธร แจ่มประทีป
นางสาวศศิธร แจ่มประทีป

ติดต่อฝ่ายทะเบียนการศึกษา
ผู้อำนวยการฝ่าย โทร. 0-2218-0009
ตารางสอนตารางสอบ โทร. 0-2218-0008
ทะเบียนเรียน โทร. 0-2218-0009-10
ระเบียนการศึกษา โทร. 0-2218-0011-12