Home Action
         

การโอนหน่วยกิตรายวิชาของนิสิตที่ไปศึกษาต่างสถาบัน

         จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกำหนดแนวปฏิบัติ สำหรับนิสิตที่ต้องการไปศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ต่างมหาวิทยาลัย ทั้งในประเทศ/ต่างประเทศ และโอนหน่วยกิตรายวิชา โดยนิสิตจะต้องดำเนินการให้เรียบร้อยก่อนถึงภาคการศึกษาที่จะไปศึกษาต่างสถาบันและปฏิบัติดังนี้

ไปศึกษาที่มหาวิทยาลัยต่างประเทศ

  1. ดำเนินเรื่องขอไปศึกษาต่างประเทศ และการโอนหน่วยกิตที่คณะที่นิสิตสังกัด
  2. ชำระค่าเล่าเรียน ที่ สทป. ก่อนเดินทางไปศึกษาต่างประเทศ
  3. กลับมาศึกษาต่อที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อย่างน้อย 1 ภาคการศึกษาก่อนสำเร็จการศึกษา
ไปศึกษาที่มหาวิทยาลัยในประเทศ

- กรณีเรียนบางรายวิชาในสถาบันอุดมศึกษาอื่น ควบคู่กับการลงทะเบียนเรียนที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  1. ดำเนินเรื่องขอไปศึกษาบางรายวิชาในสถาบันอุดมศึกษาอื่น
  2. ลงทะเบียนเรียนรายวิชาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  3. รับทราบผลการศึกษาที่คณะที่นิสิตสังกัด
- กรณีเรียนรายวิชาเฉพาะในสถาบันอุดมศึกษาอื่นตลอดภาคการศึกษา ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับนิสิต "ไปศึกษาที่มหาวิทยาลัยต่างประเทศ"          สำหรับการโอนย้ายหน่วยกิตระหว่างมหาวิทยาลัยในประเทศ นิสิตสามารถลงทะเบียนเรียน ที่มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ได้คือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยศิลปากร และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เพื่อประโยชน์ของนิสิต
ควรดำเนินการให้เรียบร้อยก่อนไปศึกษา